ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาววรวรรณ ศรีสุทธินันทน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ06 วันแห่งความสำเร้จ รองประธาน 21 ก.พ. 2563 ถึง 21 ก.พ. 2563 23,904 21,598 90 ดำเนินการเสร็จสิ้น