ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษร ยั่งยืน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝบห.06 กิจกรรม 5ส - 1 ต.ค. 2562 ถึง 31 ก.ค. 2563 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น