ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว01 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ประธาน 9 พ.ย. 2562 ถึง 9 พ.ย. 2562 22,920 19,920 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กว 05 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม "ค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์" ประธาน 31 ก.ค. 2563 ถึง 31 ก.ค. 2563 25,000 25,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร 15 ส่งแข่งขันกีฬาภายนอกโรงเรียน ในปีการศึกษา 2562 ประธาน 1 เม.ย. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2563 230,000 186,658 81 ดำเนินการเสร็จสิ้น