ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายคงศักดิ์ วัฒนะโชติ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว01 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ประธาน 9 พ.ย. 2562 ถึง 9 พ.ย. 2562 22,920 19,920 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น