ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางทิพยาภา มานะสม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส.๐๗ Social Award กรรมการ 20 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กพ๐๒ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ 16 พ.ย. 2562 ถึง 16 พ.ย. 2562 89,280 85,560 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น