ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเกษกนก พงษ์นัน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค.03 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประธาน 26 ต.ค. 2562 ถึง 27 ต.ค. 2562 90,800 88,701 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น