ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายนฤนาท ศรีไตรรัตน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กพ๐๒ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประธาน 16 พ.ย. 2562 ถึง 16 พ.ย. 2562 89,280 85,560 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น