ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายศักดิ์ดา ทองโสภณ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.34 ตลาดนัดสาธิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2562 ประธาน 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 1,000 1,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.35 จิตรกรจิ๋ว ปีการศึกษา 2562 ประธาน 19 พ.ย. 2562 ถึง 30 พ.ย. 2562 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.๐๗ Social Award กรรมการ 20 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร020 เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ประธาน 30 ม.ค. 2563 ถึง 30 ม.ค. 2563 10,000 10,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น