ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภิญญา เถาทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP09 Valentine's Day ประธาน 3 ก.พ. 2563 ถึง 13 ก.พ. 2563 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น