ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางวรรธนา นันตาเขียน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.02 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฮาโลวีน ประธาน 31 ต.ค. 2562 ถึง 31 ต.ค. 2562 2,000 2,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.02 โครงการวันลอยกระทง รองประธาน 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น