ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกุลภัสสรณ์ ตั้งศิริวัฒนากุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.16 โครงการบริการวิชาการ Satit"Creative Learning for Fun" 2/2562 ประธาน 4 พ.ย. 2562 ถึง 25 ก.พ. 2563 1,116,000 971,449 87 ดำเนินการเสร็จสิ้น