ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายสมภพ จันทร์เงิน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ.08 โครงการปฐมวัยรวมใจสามัคคี ประธาน 28 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563 35,000 35,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ.14 โครงการส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษ ประธาน 11 ส.ค. 2562 ถึง 30 ก.ย. 2563 20,000 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม