ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ Miss Natkristha Intarakulchai

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP03 English Day Camp at Thai Thani Art & Culture Village G.2 ประธาน 20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562 80,670 79,720 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น