ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสุริยาพร โตวรรณสูตร, นางสาวสุปราณี สีลาเขต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
JIP04 The Adventure at Khao Kheow Open Zoo G.1 ประธาน 28 พ.ย. 2562 ถึง 28 พ.ย. 2562 61,030 60,970 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น