ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายอภิชาติ คามีศักดิ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กิจกรรม กส.01 กิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 รองประธาน 23 พ.ย. 2562 ถึง 23 พ.ย. 2562 680 680 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.02 โครงการค่ายลูกเสือสามัญและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประธาน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 19,800 19,672 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น