ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวขวัญเมือง บุดดาวัน

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กส.๐๗ Social Award รองประธาน 20 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
บพ.03 กิจกรรมวันรำลึกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประธาน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 5,000 5,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กพ๐๒ ทัศนศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ กรรมการ 16 พ.ย. 2562 ถึง 16 พ.ย. 2562 89,280 85,560 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น