ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายมนัส จอมปรุ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
IEP.04 Loy Krathong ประธาน 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 48,400 48,400 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น