ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายธราพงษ์ การกระโทก

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.10 ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ประธาน 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 190,000 179,949 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.๐๔ โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร ประธาน 8 พ.ย. 2562 ถึง 10 พ.ย. 2562 132,000 132,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.๐๗ Social Award กรรมการ 20 ม.ค. 2563 ถึง 24 ม.ค. 2563 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.40 ทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ประธาน 4 ธ.ค. 2562 ถึง 4 ธ.ค. 2562 19,200 19,020 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.18 วันเด็กแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษา ประธาน 10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563 220,000 220,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.17 สาธิตจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2562 ประธาน 31 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563 20,000 20,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.21 มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ประธาน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 85,034 85,034 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.38 สุขสันต์วันยินดีส่งพี่ ม.6 ประธาน 7 ก.พ. 2563 ถึง 7 ก.พ. 2563 40,000 40,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝกร.22 กลุ่มสัมพันธ์ ม.3 ประธาน 22 ก.พ. 2563 ถึง 23 ก.พ. 2563 312,420 312,420 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น