ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นายธราพงษ์ การกระโทก

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝกร.10 ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562 ประธาน 11 พ.ย. 2562 ถึง 11 พ.ย. 2562 30,000 179,949 600 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กส.๐๔ โครงการสังคมวัฒนธรรมสัญจร ประธาน 8 พ.ย. 2562 ถึง 10 พ.ย. 2562 132,000 132,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น