ปีงบประมาณ 2563
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรจันทร์ สั่งการ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝวช.09 ยอดนักอ่าน ประธาน 6 ม.ค. 2563 ถึง 17 ม.ค. 2563 4,000 3,996 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น