ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางระพิน ชูชื่น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กท. 03 วันสุนทรภู่ ประธาน 26 มิ.ย. 2560 ถึง 26 มิ.ย. 2560 20,600 10,000 49 ดำเนินการเสร็จสิ้น