ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ Mr.Antohy John

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
Science and Math National week ประธาน 17 ส.ค. 2559 ถึง 19 ส.ค. 2559 44,174 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม