ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายตะวัน ชนะอุดม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช. 45 IEP Field Trip P.1 ประธาน 18 ส.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 25,020 24,370 97 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช. 08 IEP Class Project P.1 ประธาน 18 พ.ย. 2559 ถึง 18 พ.ย. 2559 18,990 10,490 55 ดำเนินการเสร็จสิ้น