ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสำเนา ยอดยิ่ง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.10 English Day Camp at Safari World ประธาน 18 ส.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 78,745 78,745 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น