ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายปริยวัตน์ ปุระวัฒนานนท์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.18 Graduation and Prom M.3,M.6 and Field Trip M.6 ประธาน 24 ก.พ. 2560 ถึง 26 ก.พ. 2560 147,000 147,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น