ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายมงคล พลเยี่ยม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.16 IEP Class Project P.4 : Kidzania ประธาน 20 ม.ค. 2560 ถึง 20 ม.ค. 2560 25,960 25,960 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.36 โครงการ Overseas Field Trip P.6 : Hong Kong ประธาน 9 ม.ค. 2560 ถึง 12 ม.ค. 2560 237,800 237,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
Primary Excursion or Field Trips P.4 & P.๕ ประธาน 25 ส.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2560 10,200 10,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น