ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายมนัส จอมปรุ นางสาวปณิชา บุญรัตน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช15 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ฝ่ายการศึกษานานาชาติขั้นพื้นฐาน School Anniversary Day ประธาน 27 ม.ค. 2560 ถึง 27 ม.ค. 2560 100,000 28,000 28 ดำเนินการเสร็จสิ้น