ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวุฒิ รักกลิ่น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.05 Class Project and Secondary Excursion or Field Trip M.2 ประธาน 2 ธ.ค. 2559 ถึง 4 ธ.ค. 2559 63,560 49,975 79 ดำเนินการเสร็จสิ้น