ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายเสกสัน จันทร์สม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.17 Class project and Secondary Excursion or Overseas Field Trip M.3 ประธาน 4 ม.ค. 2560 ถึง 8 ม.ค. 2560 661,500 542,000 82 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.41 Mother's Day Project ประธาน 11 ส.ค. 2560 ถึง 11 ส.ค. 2560 29,050 5,969 21 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.21 Boy Scout and Girl Guide Camp ประธาน 13 ม.ค. 2560 ถึง 15 ม.ค. 2560 18,636 18,636 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.30 IEP Staff Seminar ประธาน 2 พ.ค. 2560 ถึง 3 พ.ค. 2560 105,200 81,150 77 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.24 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ : การบริหารเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติงานร่วมกันในเชิงระบบ ประธาน 3 เม.ย. 2560 ถึง 4 เม.ย. 2560 14,240 14,240 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.26 สื่อสัมพันธ์และปัจฉิมนิเทศ ม.3 ประธาน 6 มี.ค. 2560 ถึง 8 มี.ค. 2560 85,500 74,880 88 ดำเนินการเสร็จสิ้น