ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ Mrs. Marites Rante Carreon

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.34 Anti Drug Day รองประธาน 26 มิ.ย. 2560 ถึง 26 มิ.ย. 2560 20,000 19,058 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.14 Class Project and Secondary Excursion or Field Trip M.1 ประธาน 6 ธ.ค. 2559 ถึง 7 ธ.ค. 2559 54,070 35,129 65 ดำเนินการเสร็จสิ้น