ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรา มานะศิลป์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.29 Orientation Program ประธาน 17 พ.ค. 2560 ถึง 23 พ.ค. 2560 245,000 202,936 83 ตั้งโครงการ/กิจกรรม
ฝนช.43 IEP Home and School Meeting ประธาน 24 ส.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2560 50,000 47,440 95 ตั้งโครงการ/กิจกรรม