ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพัชรา มานะศิลป์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.29 Orientation Program ประธาน 17 พ.ค. 2560 ถึง 23 พ.ค. 2560 245,000 202,936 83 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.43 IEP Home and School Meeting ประธาน 24 ส.ค. 2560 ถึง 25 ส.ค. 2560 50,000 47,440 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.๑๙ Graduation P.6, M.3, M.6 and Prom M.6 ประธาน 20 ก.พ. 2561 ถึง 21 ก.พ. 2561 162,800 0 0 ตั้งโครงการ/กิจกรรม