ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวุธ รักกลิ่น

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.28 โครงการ Kunming Nihao ประธาน 20 มี.ค. 2560 ถึง 9 เม.ย. 2560 203,150 190,000 94 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.36 Thaigue Nihao ประธาน 10 ก.ค. 2560 ถึง 30 ก.ค. 2560 110,400 110,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.49 IELTS Preparation Course ประธาน 10 ต.ค. 2559 ถึง 14 ต.ค. 2559 36,500 36,000 99 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.09 โครงการ Classporjact and Secondary Excursion of Field Trip M.6 ประธาน 17 ม.ค. 2560 ถึง 21 ม.ค. 2560 580,000 580,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น