ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ตะวัน ชนะอุดม

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช. 19 Survival Skills camping ประธาน 10 ก.พ. 2560 ถึง 10 ก.พ. 2560 13,200 8,696 66 ดำเนินการเสร็จสิ้น