ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางกัญจ์หทัย เตียวประเสริฐ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.47 overseas field trip P.3 ประธาน 10 ต.ค. 2559 ถึง 13 ต.ค. 2559 599,800 599,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช. 22 Graduation p.6 ประธาน 24 ก.พ. 2560 ถึง 24 ก.พ. 2560 65,800 30,000 46 ดำเนินการเสร็จสิ้น