ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวเจนีวา ชัยภักดี

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.40 Primary Excursion or Field Trips P.2 ประธาน 18 ส.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 15,900 7,350 46 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.07 IEP Class Project P.2 ประธาน 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 13,980 13,980 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น