ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุทัศน์ตา สีหาทับ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช. 47 IEP class project ป.3 ประธาน 24 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 10,800 10,800 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.33 Sutornphu Day 2017 ประธาน 26 มิ.ย. 2560 ถึง 26 มิ.ย. 2560 16,050 16,050 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช ๐๗ IEP Class Project P.๓ ประธาน 21 พ.ย. 2560 ถึง 21 พ.ย. 2560 27,060 9,320 34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช ๐๕ IEP Class Project P.๑ ประธาน 20 พ.ย. 2560 ถึง 20 พ.ย. 2560 23,500 20,300 86 ดำเนินการเสร็จสิ้น