ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปณิชา บุญรัตน์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.25 class project and secondary excursion or field trip m5 ประธาน 5 มี.ค. 2560 ถึง 7 มี.ค. 2560 140,000 140,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น