ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวจุฑามาส ดิสริยะกุล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.11 IEP Reading Enhancement ประธาน 25 พ.ย. 2559 ถึง 25 พ.ย. 2559 19,700 18,366 93 ดำเนินการเสร็จสิ้น