ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ณิชาภัทร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.46 Science and Math Week ประธาน 14 ส.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 50,000 16,793 34 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.34 Anti Drug Day รองประธาน 26 มิ.ย. 2560 ถึง 26 มิ.ย. 2560 20,000 19,058 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.10 IEP class project p.5 ประธาน 17 พ.ย. 2559 ถึง 17 พ.ย. 2559 18,400 4,250 23 ดำเนินการเสร็จสิ้น