ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายประวีณ สุทธิสง่า

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝนช.35 IEP Sport Competition ประธาน 3 ก.ค. 2560 ถึง 4 ส.ค. 2560 12,000 9,354 78 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.34 Anti Drug Day ประธาน 26 มิ.ย. 2560 ถึง 26 มิ.ย. 2560 20,000 19,058 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝนช.05 Class Project and Secondary Excursion or Field Trip M.2 กรรมการ 2 ธ.ค. 2559 ถึง 4 ธ.ค. 2559 63,560 49,975 79 ดำเนินการเสร็จสิ้น