ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตัวชี้วัดรายวิชา ครั้งที่ 3 - 26 ธ.ค. 2559 ถึง 26 ธ.ค. 2559 5,460 5,460 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น