ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ธันย์สิตา ศิรอมรเสถึยร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำตัวชี้วัดรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 2 ประธาน 10 ต.ค. 2559 ถึง 10 ต.ค. 2559 18,460 18,460 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปฐ24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร “การจัดทำตัวชี้วัดรายวิชา สำหรับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา” ครั้งที่ 4 ประธาน 22 เม.ย. 2560 ถึง 22 เม.ย. 2560 17,700 17,700 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น