ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางธิมาพร ปล่องทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ 16 ไหว้ครู ประธาน 29 มิ.ย. 2560 ถึง 29 มิ.ย. 2560 3,000 3,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น