ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายรัฐพล กัลพล

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กค.03 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประธาน 5 พ.ย. 2559 ถึง 6 พ.ย. 2559 66,200 66,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น