ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
วมว 02 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประธาน 25 พ.ค. 2560 ถึง 26 พ.ค. 2560 40,400 28,000 69 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว15 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประธาน 16 ส.ค. 2560 ถึง 18 ส.ค. 2560 4,700 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น