ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวรุ่งอรุญ บุญพยุง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.20 โครงการทัศนศึกษาทางวิชาการ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา รองประธาน 16 ธ.ค. 2559 ถึง 16 ธ.ค. 2559 40,500 40,500 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
กค04 ค่ายทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สู่ชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ประธาน 19 ส.ค. 2560 ถึง 20 ส.ค. 2560 29,200 29,200 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น