ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด สารภูษิต

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
วมว. 26 สัมมนาบุคลากรโครงการ วมว. การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการบริหารโครงการ วมว. เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ระยะที่ 2 ประธาน 18 มี.ค. 2560 ถึง 20 มี.ค. 2560 274,794 274,794 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 08 เพิ่มพูนเจตคติทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะกระบวนการเพื่อความเป็นนานาชาติ ครั้งที่ 2/2559 (Sci Cafe ครั้งที่ 1) ประธาน 25 ต.ค. 2559 ถึง 26 ต.ค. 2559 29,080 28,600 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 20 เปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ประธาน 6 ก.พ. 2560 ถึง 6 ก.พ. 2560 17,060 8,530 50 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 23 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ประธาน 6 มี.ค. 2560 ถึง 6 มี.ค. 2560 8,350 6,160 74 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 28 นำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ SCiUS Forum ประธาน 2 พ.ค. 2560 ถึง 5 พ.ค. 2560 63,960 62,405 98 ดำเนินการเสร็จสิ้น