ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวปวลี เสมอวงษ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปฐ 05 โครงการทัศนศึกษาวิชาการ ประธาน 22 พ.ย. 2559 ถึง 24 พ.ย. 2559 81,270 81,270 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น