ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นายกสินธ์ ป้อมเกิดแสง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
ฝปถ.24 ค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประธาน 10 ก.พ. 2560 ถึง 10 ก.พ. 2560 30,150 30,150 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น