ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ ดร.ภคมน ทิพย์เนตร

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
วมว. 01 ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.4 ประธาน 1 พ.ค. 2560 ถึง 11 พ.ค. 2560 73,460 69,760 95 ดำเนินการเสร็จสิ้น
วมว. 24 ค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ประธาน 27 มี.ค. 2560 ถึง 31 มี.ค. 2560 280,480 270,400 96 ดำเนินการเสร็จสิ้น