ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาววัฒนาพร ดวงดีวงศ์

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กว.01 โครงการค่ายทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประธาน 8 ก.ค. 2560 ถึง 9 ก.ค. 2560 39,000 39,000 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น