ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวอัญชลี ธนวณิชย์วรชัย นางสาวทรงศรี สารภูษิต นางสาวสายชล อาษากิจ

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กต.02 Weekly English ประธาน 3 มิ.ย. 2560 ถึง 26 ส.ค. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น